Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.bipszkola.pl

Nabór nauczycieli do projektu.

Nabór nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych zajęć w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III                                            w Gminie Ośno Lubuskie”

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

I ZAMAWIAJĄCY:

 1. Nazwa i adres zamawiającego:  Burmistrz  Ośna Lubuskiego, ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie,
 2. tel. 95 7576029
 3. Adres strony internetowej zamawiającego:  www.osno.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabór nauczycieli do przeprowadzenia dodatkowych zajęć w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III w Gminie Ośno Lubuskie”

2)      Rodzaj zamówienia: usługi.

3)      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nabór nauczycieli na przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III na terenie Gminy Ośno Lubuskie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POKL - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego wnioskiem POKL.
 3. Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą w szkołach na terenie Gminy Ośno Lubuskie, tj. Szkole Podstawowej w Smogórach, Smogóry 10,  69-220 Ośno Lubuskie - zwanej dalej SP Smogóry oraz w Zespole Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim, ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie - zwanej dalej SP Ośno Lubuskie.
 4. W SP w Smogórach prowadzone będą następujące zajęcia:
 1. W SP w Ośnie Lubuskim prowadzone będą następujące zajęcia:
 1. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w dni nauki szkolnej po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych.
 2. Liczebność grup będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487).
 3. Pod pojęciem godziny należy rozumieć 45 lub 60 minut, w zależności od rodzaju zajęć, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487).
 4. Zamawiający zapewni bezpłatny dostęp do sal, w których prowadzone będą zajęcia w szkołach biorących udział w projekcie.
 5. Wykonawca zapewni osiągnięcie docelowych wskaźników projektu określonych we wniosku o dofinansowanie we wskazanych zadaniach.
 6. Osoby prowadzące zajęcia prowadzić będą dokumentację zajęć.
 7. Harmonogram realizacji zajęć Wykonawca opracuje we współpracy z dyrektorem szkoły biorącej udział w projekcie, uwzględniając podział zajęć oraz plan lekcji beneficjentów ostatecznych. Harmonogram zajęć będzie musiał być dostosowany do harmonogramu zajęć w ujęciu miesięcznym i rocznym wynikających z wniosku o dofinansowanie oraz z potrzeb Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miesięcznego planu zajęć. Zmiana przedmiotowego planu zajęć nie wymaga formy aneksu do umowy. Taka zmiana wymaga jedynie formy pisemnej.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych Wykonawca otrzyma listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (Beneficjentów Ostatecznych), z podziałem na grupy w ramach zajęć. Liczba osób w grupie dla poszczególnych rodzajów zajęć będzie zgodna z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
 10. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć osobno dla każdej grupy.
 11. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka, z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych.
 12. Wykonawca będzie przekazywał następujące dokumenty dotyczące realizacji zajęć:

III WYMAGANIA:

1)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2)      wykształcenie wyższe pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć lub wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz kurs kwalifikacyjny/studia podyplomowe zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć,

3)      kwalifikacje trenerskie/certyfikat w zakresie programu uwzględniającego techniki szybkiego czytania, zapamiętywania, koncentracji – do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (techniki szybkiego czytania, zapamiętywania, koncentracji):

4)      doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniami,                minimum 3 lata,

5)      umiejętność tworzenia autorskich programów nauczania,

6)      umiejętność wykorzystania TIK w praktyce szkolnej.

IV GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

1)      przygotowanie programu i tematyki zajęć,

2)      prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami,

3)      przygotowanie pomocy dydaktycznych, testów stosowanych podczas zajęć,

4)      przygotowanie materiałów sprawozdawczych według wymogów określonych przez koordynatora projektu,

5)      przygotowanie dokumentacji statystycznej i finansowej (rachunki do umów zleceń) z prowadzonych zajęć,

6)      uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Projektowego oraz w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach z rodzicami dotyczącymi realizacji projektu.

V WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2)      curriculum vitae,

3)      Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych świadectw niezbędnych do realizacji danego rodzaju zajęć,

4)      Podpisane oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

VI WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1)  umowa zlecenia na czas realizacji danego rodzaju zajęć.

VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dyrektora danej szkoły, tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smogórach lub Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ośnie Lubuskim, w godzinach 800 - 1400, bądź przesłać pocztą na adres:

 

Szkoła Podstawowa w Smogórach

Smogóry 10

69-220 Ośno Lubuskie

 

Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

ul. Jeziorna 3

69-220 Ośno Lubuskie

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na prowadzącego zajęcia …….. (wpisać nazwę zajęć) w projekcie ,,Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III w Gminie Ośno Lubuskie’’ – Szkoła Podstawowa w Smogórach, w terminie do 15 października 2012 r. do godziny 1200 (liczyć się będzie data wpływu oferty do danej szkoły).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ośnie Lubuskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

    ………………………………                                                                                                                                                                                                                                                        (miejscowość, data)

 

OFERTA NA PROWADZENIE ZAJEĆ

                                              …………………………………………………………………………….………                                         

(wpisać nazwę zajęć)

 

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ……………………………                                                      

(wpisać nazwę miejscowości)

 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W RAMACH PROJEKTU

Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III w Gminie Ośno Lubuskie”

Imię i nazwisko wykonawcy:………………………………………………………...

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………

Telefon do kontaktu w sprawie oferty: ……………………………………………....

Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty: …………………………………………

 1. Oczekiwane wynagrodzenie brutto za godzinę lekcyjną świadczonej usługi:

1 godzina ………………………. zł brutto

 1. Oświadczam, iż jestem/nie jestem objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu:

  stosunku pracy

 z innego tytułu (proszę określić tytuł) ………………………………………………

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Ośno Lubuskie na potrzeby procesu rekrutacji i realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III w Gminie Ośno Lubuskie” zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

                                                       …..……………           

                                                                               Podpis (odręczny)          

 

 

Załącznik nr 2

 

…………………………………..                                                                                                                                                    (Imię i nazwisko)

…………………………………...                                                                                                                                                       (adres)

…………………………………..

 

 

 

Oświadczenie

         Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające      z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

                                                                                        ......................................                      

                                                                    Podpis(odręczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Miejscowość………….…….., data……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualizacja nauczania uczniów i uczennic klas I, II, III w Gminie Ośno Lubuskie”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,               Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki