Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

Komunikaty zobacz archiwum »

Nabór nauczyciela na doradcę zawodowego do Projektu pn. RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

ue+efs_lmono.jpg              

 Załącznik do naboru doradcy zawodowego w Gimnazjum - WYNIKI NABORU

 

                            Zespół  Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ośnie Lubuskim  

                                                               OGŁASZA  NABÓR NA STANOWISKO

                                                          DORADCY   ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM

 

                        w projekcie pn. „ Razem można więcej ! „ współfinansowanego  przez Unię Europejską

                   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

                                                           Kapitał Ludzki

 

  1. Adres jednostki : Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie.
  2. Określenie stanowiska: Doradca zawodowy , zatrudnienie: umowa o pracę na czas projektu-do 31.07.2013r.
  3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)      Wykształcenie wyższe .

2)      Kwalifikacje do pełnienia stanowiska.

3)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4)      Niekaralność.

5)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.

6)      Doświadczenie zawodowe.

  1. 4.      Zakres obowiązków:

1)      Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w szkole.

2)      Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla wszystkich uczniów gimnazjum.

3)      Organizowanie warsztatów, prelekcji, targów edukacyjnych.

4)      Przygotowanie dla każdego ucznia klasy III gim.  Indywidualnego Planu Działania ( IPD).

5)      Utworzenie biblioteczki doradcy zawodowego.

6)       Opracowanie programu i planu zajęć.

7)      prowadzenie wymaganej dokumentacji , sporządzanie diagnoz, analiz, statystyk, kart pracy na potrzeby projektu ,

8)      przygotowanie materiałów sprawozdawczych według wymogów określonych przez koordynatora

9)      przygotowanie dokumentacji statystycznej i finansowej z prowadzonych zajęć;

10)  uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Projektowego, szkoleniach, spotkaniach z rodzicami dotyczącymi realizacji projektu

11)  pozostałe obowiązki jak nauczyciele zatrudnieni w ZSP w Ośnie Lub.

  1. 5.      Wymagane dokumenty:

1)      Życiorys zawodowy ( CV).

2)      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4)      Oświadczenie o niekaralności.

5)      Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne :  CV powinny być opatrzone klauzulą :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101,poz.926 z późn. zm. ) ”

     

  1. 6.      Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do Zespołu Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie . Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i nr telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „

Nabór na stanowisko Doradcy zawodowego” tj. w terminie  do dnia   18 pażdziernika   2012r.             do godziny 13.00

        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zsposno.superszkolna.pl w zakładce BIP.

 

Aplikacje, które wpłyną do ZSP w Ośnie Lubuskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje niekompletne również nie będą rozpatrywane.

 

  1. 7.      Inne informacje:

Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

  1. 8.      Dodatkowych informacji udziela :

Danuta Krysiak -tel. 957571351

 

 

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                        Zespołu Szkół Publicznych

                                                                                      Im. Marii Skłodowskiej-Curie

                                                                                              W Ośnie Lubuskim

 

                                                                                                Danuta Krysiak

Zdjęcia:

Data wytworzenia dokumentu: 15 .10.2012r.
Dokument wytworzony przez: Gimnazjum Publiczne
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Pilimon
Ilość wyświetleń: 1382
09 listopada 2012 15:31 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
09 listopada 2012 14:42 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
09 listopada 2012 14:41 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl