Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim
http://zsposno.bipszkola.pl

Infirmacja o wyniku wyboru oferty na dowozy uczniów na popołudniowe zajęcia pozalekcyjne w ZSP w Ośnie Lubuskim

Ośno Lubuskie, 6 listopada 2012 r.

                                                            

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na usługę pn.” Dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych, popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości (w tym wyjazd edukacyjny do Gorzowa Wlkp.) w roku szkolnym 2012/2013, w  ramach realizacji projektu  pt. „Razem można więcej”!

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych, popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości (w tym wyjazd edukacyjny do Gorzowa Wlkp.) w roku szkolnym 2012/2013, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,  

WYBRANO: OFERTĘ NR 2 tj. Usługi Transportowe; Leszek Janicki z siedzibą przy ul. Kolejowej 73A/2; Kowalów; 69-110 Rzepin, z ceną: 4,00 PLN BRUTTO za 1 kilometr

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– tzn. 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 ważne oferty.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych (ważnych) ofert.

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto za jeden kilometr

Liczba przyznanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o; ul. Podmiejska 20;66-400 Gorzów Wielkopolski

4,10 złotych

97,56

2

Usługi Transportowe Leszek Janicki;

Ul. Kolejowa 73a/2; Kowalów;             69-110 Rzepin

4,00 złotych

100

 

 

INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONEGO Z POSTĘPOWANIA

 

W prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

W prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.

 

  

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +48 957571351 lub 
e-mailem na adres: zsp.osno@autograf.pl.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.