Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg :Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zsposno.superszkolna.pl


Ośno Lubuskie: Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/
Numer ogłoszenia: 416442 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim , ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie, tel. 95 757 13 51, faks 95 757 13 51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsposno.superszkolna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/ Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych dla uczniów i uczennic niezbędnych do realizacji programów: 1/ Uczeń z Charakterem, 2/Gimnazjalista z Klasą. Zestaw zawiera: karty pracy, kostki do gry do niezbędnych do ćwiczeń poszerzenia pola widzenia, ćwiczenia pamięci fotograficznej i zwiększenia jednostki informacyjnej, piłeczki do żonglowania /komplet=3piłeczki/, wskaźniki (patyczki drewniane) do treningu czytania i gimnastyki oka, kółeczka na koncentrację oraz płytę z muzyką klasyczną. Pomoce dydaktyczne: 1/ zestaw laboratoryjny z odczynnikami zawiera m.in. perhydrol, azotan srebra, nadmanganian potasu, azotan, wodorotlenek sodu, błękit metylowy , 2/ zestaw sprzętu laboratoryjnego, tj. lupy, trójnóg, palnik spirytusowy, chwytaki, probówki,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.49.00-6, 39.22.11.22-8, 48.42.20.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp. Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia, określi spełnia czy nie spełnia warunku Wykonawca
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca ma wykazać, że wykonał lub jest w trakcie wykonywania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy bezpośrednio związanej z przedmiotem Zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów /referencje, protokoły końcowe odbioru usługi, dokumentację/ potwierdzających ich należyte wykonanie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z autorskiego programu Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Doświadczenie 100%

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1/Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2/Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie Odniesienia wywołujących potrzebę jego zmiany; 3/Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4/Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego; 5/W wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego; 6/w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym; 7/w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 8/w przypadku zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia /zdarzenie losowe trudne do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych/ możliwa jest zmiana postanowień umowy - w tym zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. Zmiany umowy, o których mowa wyżej, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsposno.superszkolna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim; ul. Jeziorna 3; 69-220 Ośno Lubuskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2012 godzina 08:30, miejsce: Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim; ul. Jeziorna 3; 69-220 Ośno Lubuskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

WWD-1 [607.85 KB]
Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Pilimon
Ilość wyświetleń: 12522
26 października 2012 10:13 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 11:56 (Beata Pilimon) - Dodanie załącznika [wwd1.pdf] do dokumentu.
25 października 2012 11:55 (Beata Pilimon) - Usunięcie załącznika [wwd1.pdf] z dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl