Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

Przetargi zobacz archiwum »

Pzetarg: Dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych....

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zsposno.superszkolna.pl


Ośno Lubuskie: NA USŁUGĘ: Dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych, popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości /w tym wyjazd edukacyjny do Gorzowa Wlkp./ w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 418670 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim , ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie, tel. 95 757 13 51, faks 95 757 13 51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsposno.superszkolna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA USŁUGĘ: Dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych, popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości /w tym wyjazd edukacyjny do Gorzowa Wlkp./ w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie będących uczestnikami dodatkowych, popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości (w tym wyjazd edukacyjny do Gorzowa Wlkp.) w roku szkolnym 2012/2013 wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, w wyznaczonych terminach przez zamawiającego. Wykonawca zapewni dowóz uczniów w roku szkolnym 2012/2013 z ZSP w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości od listopada 2012 do czerwca 2013r. Dowóz uczniów odbywać będzie się zgodnie z planem zajęć projektowych. Szkoła przekaże firmie świadczącej usługi harmonogram zaplanowanych zajęć i będzie niezwłocznie informować o jakichkolwiek zmianach, najpóźniej w dniu następnym dostarczy nowy harmonogram odwozów. Wykonawca od dnia następującego po dniu otrzymania informacji o zmianie harmonogramu odwozów, dostosuje odwozy do nowego harmonogramu. Wykonawca ma odwieźć uczniów z Zespołu Szkół Publicznych do wyznaczonych miejscowości jednym autobusem. Autobus ma posiadać co najmniej 50 miejsc siedzących. Wykonawca przewiezie uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim do wyznaczonych miejscowości zgodnie z poniższymi trasami: - TRASA nr 1 - 60km; obejmuje miejscowości Ośno Lubuskie-Gronów-Podośno-Sienno-Świniary, Ośno Lubuskie-Lipienica-Ośno Lubuskie-Trzesniów-Smogóry-Lubień - przewidywana liczba uczniów - do 50. - TRASA nr 2 - 45km; obejmuje miejscowości :Ośno Lubuskie-Radachów-Trześniów-Smogóry- Lubień-Grabno-Połęcko-Ośno Lubuskie - przewidywana liczba uczniów - do 50..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp. Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia, określi spełnia czy nie spełnia warunku Wykonawca
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp. Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia, określi spełnia czy nie spełnia warunku Wykonawca
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy przedstawi wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.Wykonawca złoży oświadczenie jakimi pojazdami będzie realizował przedmiot zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy złoży oświadczenie jakie osoby będą realizować przedmiot zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp. Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia, określi spełnia czy nie spełnia warunku Wykonawca

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: a/Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; b/Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po zawarciu umowy; c/Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; d/W wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego; e/w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym; f/zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy, a zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Zmiany umowy, o których mowa wyżej, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy. g/Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na wniosek wykonawcy będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Zamawiającego lub Wykonawcy, której wystąpienia nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsposno.superszkolna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim; ul. jeziorna 3;69-220 Ośno Lubuskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim; ul. jeziorna 3;69-220 Ośno Lubuskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 22:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Pilimon
Ilość wyświetleń: 1925
25 października 2012 22:33 (Beata Pilimon) - Dodanie załącznika [transport_zsp_osno_lubuskie_.pdf] do dokumentu.
25 października 2012 22:26 (Beata Pilimon) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl