Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów dydaktycznych .

 

Ośno Lubuskie, 13 listopada 2012r.

                                                                      

 

 

AKADEMIA NAUKI

ul. Jana Pawła II 92/9

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Dotyczy:  przetargu ograniczonego na dostawę zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. „Razem można więcej!”

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Dostawę zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. „Razem można więcej!”, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,  

 

WYBRANO: OFERTĘ NR 1 tj. Akademia Nauki z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 92/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski, z ceną: 98.300,00 złotych brutto.

Zamawiający informuję , że w wyniku szczegółowego uzasadnienia wartość złożonej oferty przedstawia się następująco:

1) cena jednostkowa za sztukę zestawu materiału edukacyjnego w odniesieniu do programów zarówno „Uczeń z Charakterem” jak i „Gimnazjalista z Klasą” wynosi:

a) w roku 2012 – 330 zł (trzysta trzydzieści złotych 00/100);

b) w roku 2013 – 300 zł (trzysta złotych 00/100);

2)    cena jednostkowa pomocy dydaktycznych według poniższych zestawów wynosi:

a) zestaw laboratoryjny z odczynnikami zawierający m.in. perhydrol, azotan srebra, nadmanganian potasu, azotan, wodorotlenek sodu, błękit metylowy – 300 zł (trzysta złotych 00/100)/zestaw;

b)zestaw sprzętu laboratoryjnego, tj. lupy, trójnóg, palnik spirytusowy, chwytaki, probówki) – 1000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)

Powyższe wartości stanowią kwoty brutto.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– tzn. 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

Streszczenie i ocena złożonej oferty.

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Akademia Nauki z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 92/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski

98.300,00złotych

100

 

 

INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONEGO Z POSTĘPOWANIA

 

W prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

W prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnej oferty.

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia

publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zamawiający

informuje że termin zawarcia umowy przypada na dzień 14 listopada 2012r.

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +48 957571351 lub 
e-mailem na adres: zsp.osno@autograf.pl.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2012 23:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Pilimon
Ilość wyświetleń: 1689
13 listopada 2012 23:59 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
13 listopada 2012 23:58 (Beata Pilimon) - Dodanie zdjęcia [klue.jpg] do dokumentu.
13 listopada 2012 23:58 (Beata Pilimon) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl