Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ośnie Lubuskim

Przetargi zobacz archiwum »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 klue.jpg

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 416442-2012 z dnia 2012-10-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ośno Lubuskie
Dostawę zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/ Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych dla uczniów i uczennic niezbędnych do realizacji programów: 1/ Uczeń z...
Termin składania ofert: 2012-11-02


Ośno Lubuskie: Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/.
Numer ogłoszenia: 450972 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416442 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim, ul. Jeziorna 3, 69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie, tel. 95 757 13 51, faks 95 757 13 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawę zestawów materiałów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu pt. /Razem można więcej!/ Dostawa zestawów materiałów edukacyjnych dla uczniów i uczennic niezbędnych do realizacji programów: 1/ Uczeń z Charakterem, 2/Gimnazjalista z Klasą. Zestaw zawiera: karty pracy, kostki do gry do niezbędnych do ćwiczeń poszerzenia pola widzenia, ćwiczenia pamięci fotograficznej i zwiększenia jednostki informacyjnej, piłeczki do żonglowania /komplet=3piłeczki/, wskaźniki (patyczki drewniane) do treningu czytania i gimnastyki oka, kółeczka na koncentrację oraz płytę z muzyką klasyczną. Pomoce dydaktyczne: 1/ zestaw laboratoryjny z odczynnikami zawiera m.in. perhydrol, azotan srebra, nadmanganian potasu, azotan, wodorotlenek sodu, błękit metylowy , 2/ zestaw sprzętu laboratoryjnego, tj. lupy, trójnóg, palnik spirytusowy, chwytaki, probówki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.49.00-6, 39.22.11.22-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AKADEMIA NAUKI, ul. Jana Pawła II 92/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79918,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98300,00
  • Oferta z najniższą ceną: 98300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98300,00
  • Waluta: PLN.
Dokument wytworzony przez: Szkoła Podstawowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2012 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Pilimon
Ilość wyświetleń: 1953
14 listopada 2012 22:41 (Beata Pilimon) - Zmiana danych dokumentu.
14 listopada 2012 22:41 (Beata Pilimon) - Dodanie zdjęcia [klue.jpg] do dokumentu.
14 listopada 2012 22:40 (Beata Pilimon) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl